tpv_yonetim

Toplam Verimli Bakım (TPM) Danışmanlığı

Adını İngilizce “Total Productivity Maintenance ” kelimelerinin baş harflerinden alır ve “Toplam Verimli Bakım veya Toplam Üretken Bakım” anlamına gelir. TPM’in temeli Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan Koruyucu Bakımdır (PM). Koruyucu Bakım (PM), Japan Institute of Plant Maintenance tarafından geliştirilerek 1971 yılından itibaren uygulanmaya başlanmış ve günümüze kadar evrilerek gelmiştir.

 

TPM NEDİR?

Günlük üretim faaliyetleri içinde, çalışanların tamamının katılımını gerektiren, operatöre üzerinde alıştığı tezgâh veya ekipmanın otonom (kendi kendine yeten) bakım sorumluluğunu da getiren, arızaları önleyen ve ekipman etkinliğini en üst düzeye çıkaran sistematik bir yaklaşımdır.

Etkin uygulanması durumunda;
Üretim sisteminin verimliliğini en üst düzeye çıkaracak bir şirket kültürü oluşturur. Mevcut ekipman ve üretim alanı ile ilgili her türlü kaybı (arıza, iş kazası, kalite hatası… vb.) önleyecek bir sistem kurar. Yalnızca üretimle ilgili departmanlarda değil tüm birimlerde uygulanır. En üst düzey yetkiliden en kıdemsiz işçiye kadar herkesi kapsar. Otonom bakım ve küçük grup faaliyetleri ile “sıfır kaybı” ön görür.

TPM Aşamaları

• Kobetsu Kaizen: İnsan ve makina verimini arttırmak ve kayıpları en aza indirme amacıyla gerçekleştirilen süreç iyileştirme faaliyetleridir.
• Jishu Hozen (Otonom Bakım): Operatörlerin bakım departmanından bağımsız olarak kendi ekipmanlarının bakımında (kendi kendilerine yeterli) rol almaları için çalışmalar yapmalarıdır.
• Planlı Bakım: Önceden belirlenmiş ve sürekli aralıklarla uygulanan ve arızaları önlemeyi amaçlayan bakım faaliyetleridir.
• Kalite Bakım (Hinshutsu-hozen): Makinalar üzerinde oluşturulacak şartlar ile hatalı ürün üretiminin önüne geçmeyi amaçlayan faaliyetlerdir.
• Erken Ekipman Kontrolü: Üretim sahasıyla ilgili her tür ekipmanın üretim, satın alma, kurulum, işletme, bakım, geliştirme süreçlerinin (erken) planlanması ve yönetilmesidir.
• Eğitim: Operatör ve bakım elemanlarının becerilerinin geliştirilerek yetkinliklerinin arttırılmasıdır.
• Ofis İşlerinde TPM: TPM uygulamalarının tüm idari birimlere yayılmasıdır.
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği: Tüm kuruluşta sıfır kaza politikasının yerleştirilmesi için yapılan faaliyetler bütünüdür.

TPM PLAN REHBERİ

Planlama

 1. Makina ve Ekipmanların mevcut durumunun değerlendirilmesi ve mevcut durum ile gelecek durumu karşılaştırmak için bilgi, resim ve doküman toplanması. Bu amaçla;
  • Toplam Ekipman Verimliliği (OEE) oranı hesaplanması
  • Arızalardan kaynaklı duruşların oranı hesaplanması
  • Arızaların tanımı ve üretime etkileri hesaplanması
  • Arızalardan kaynaklı yedek parça sarfiyatı hesaplanması
  • Bakım faaliyetlerinin gözden geçirilmesi / belirlenmesi
  • Bakım Faaliyetlerinden kaynaklı duruşlar hesaplanması
  • Planlı Bakımlara Uyum Oranı hesaplanması
  • Bakımlardan dolayı gerçekleşen yedek parça sarfiyatı hesaplanması
  • Bakım faaliyetleri için ayrılan toplam bütçenin belirlenmesi

TPM Programı hazırlanması. 

Bu kapsamda;

  • Bakım faaliyetleri ile ilgili tüm çalışanlar bilgilendirilmesi. Programın
   kapsamı, amacı ve hedefleri hakkında çalışanların bilgi sahibi olmasının
   sağlanması
  • Gerekiyorsa TPM çalışmalarını desteklemek üzere organizasyonel
   değişiklikler yapılması
  • TPM çalışmaları için destek alınması düşünülen personel ile iletişime
   geçilmesi ve çalışmalar ile ilgili bilgi verilmesi
  • TPM çalışmalarına katılacak tüm personelin rollerinin belirlenmesi
  • Ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler belirlenmesi
  • Faaliyet Planı hazırlanması

Uygulama

3. Kritik makine ve ekipmanlar belirlenmesi ve verimliliklerinin artırılması. Bu
kapsamda;

  • Operatörlerin, bakım çalışmalarına nasıl katılacaklarının belirlenmesi ve operatörlerin bu konuda eğitilmesi
  • Tüm makina ve ekipmanların bakım planı kapsamına alındığından emin
   olunması
  • Bakım planları yapılırken makine ve ekipman ömürleri dikkate alınarak
   çalışma yapılması
  • Bakım ekibinin hazırlanan prosedürler ile ilgili eğitilmesi ve rollerinin
   belirlenmesi.
  • Uygulamalar sonucunda veri toplanması ve verilerinin doğruluğunun
   sağlanması

Kontrol Etme

4. Uygulanan yeni bakım planlarının etkinliği kontrol edilmesi. Bu amaçla;

  • Arızalar ve üretime etkileri,
  • Hatalı ürün oranı,
  • Bakım kaynaklı duruşlar
  • Yedek parça sarfiyatı
  • En çok değiştirilen yedek parçalar
  • Bakım Planlarına uyum oranı
  • Toplam Ekipman Verimliliği (OEE)
  • Bakım Faaliyetleri için ayrılan bütçe
   Sürekli izlenmesi, ölçülmesi ve toplanan verilerin analiz edilerek bilgiye
   dönüştürülmesi

Önlem Alma

5. Veri analizi sonucunda düzeltici faaliyetler yapılması. Bununla;

  • Bakım prosedürlerinde iyileştirme yapılması ve sürekli iyileştirme
   felsefesinin kalıcı olmasının sağlanması
  • Ekipman tadili veya değişikliği şayet gerek duyuluyor ise yapılması
  • Arıza sayısını düşürecek çalışmalar yapılması.
  • Yedek parça sarfiyatını düşürecek iyileştirme çalışmaları yapılması
  • Bakım hizmetinin etkinliğini artıracak çalışmaların belirlenmesi

birlikte çalışalım!

Şirketinizi daha ileri taşımak için
deneyimlerimizden yararlanın
uzmanlarımızdan eğitim alın